0902.419.079

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Mục lục [Ẩn]


Vào tháng 08 vừa qua, iRTC đã tổ chức thành công khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015


Kết thúc khóa đào tạo ISO 9001:2015

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 được thiết kế theo hướng cập nhật kiến thức thực tế – xử lý tình huống thực tế – tự xây dựng hệ thống quản lý tại doanh nghiệp, vì vậy học viên sau khi tham gia khóa học có thể làm đúng ngay từ đầu đó cũng là sự khác biệt của khóa học tại iRTC.

Tham khảo chương trình đào tạo (chi tiết)

Chuyên gia đào tạo NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 có kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu - tư vấn - giảng dạy để giúp các học viên tham gia khóa học hiểu rõ về nội dung chương trình đào tạo NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015.

Sau khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015 thì như thế nào?

  • Hiểu rõ các yêu cầu của phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 
  • Cấu trúc mới của hệ thống quản lý theo phiên bản mới tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 
  • Nắm vững cách thức xây dựng và chuyển đổi theo phiên bản mới Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015. 
  • Tăng cường kiến thức và kỹ năng để thực hiện đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 một cách hiệu quả. 
  • Nắm vững và hiểu rõ trách nhiệm của đánh giá viên nội bộ cũng như phương pháp thực hiện đánh giá nội bộ.

GỬI LIÊN HỆ


LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

  028 667 02879
  0902 419 079
  0908 419 079
daotao@irtc.edu.vn