Tăng giá trị cho bạn bằng giải pháp tốt

KHÓA HỌC GẦN KHAI GIẢNG

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP

THƯ KÝ ISO CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học cung cấp kiến thức để hiểu rõ hơn về các điều khoản trong tiêu chuẩn, biết cách vận dụng vào thực tế của doanh nghiệp mình, cũng như các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng và vai trò của thư ký ISO; Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng;

KHÓA HỌC MỚI KẾT THÚC

Kết thúc khóa học Lean Six Sigma Green Belt (đai xanh) tại iRTC

Kết thúc khóa học Lean Six Sigma Green Belt (đai xanh) tại iRTC

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Kết thúc khóa học PROBLEM SOLVING – 8D METHOD

Kết thúc khóa học PROBLEM SOLVING – 8D METHOD

kết thúc khóa học LEAN MANUFACTURING

kết thúc khóa học LEAN MANUFACTURING

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Kết thúc khóa học NHẬN THỨC CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001: 2015

Kết thúc khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt (đai vàng)

Kết thúc khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt (đai vàng) tại iRTC

Kết thúc khóa học kỹ năng xây dựng quy trình/ quy định/ biểu mẫu kiểm soát chuyên nghiệp hệ thống quản lý

Kết thúc khóa học kỹ năng xây dựng quy trình/ quy định/ biểu mẫu kiểm soát chuyên nghiệp hệ thống quản lý

Kết thúc khóa học CHUYÊN VIÊN ISO

Kết thúc khóa học CHUYÊN VIÊN ISO

Kết thúc khóa học QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Kết thúc khóa học QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Khai giảng khóa học LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

Khai giảng khóa học LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT